Gå direkt till innehåll
7-miljoners-projekt ska ge Life Science-Sverige "unik konkurrensfördel"

Pressmeddelande -

7-miljoners-projekt ska ge Life Science-Sverige "unik konkurrensfördel"

Life Science-Sverige går samman för att stärka Sveriges ställning globalt.
Nu satsas 7,7 miljoner kronor på projektet BRIDGE Sweden som ska underlätta vägen från forskning till kommersialisering för biologiska läkemedel och precisionsmedicin. Forskningsinfrastruktur och innovationssystem ska knytas tätare till varandra, och det ska utvecklas nya cell-linjer på DDD-plattformen hos SciLifeLab för fortsatt uppskalning hos Testa Center.

Sverige strävar efter en ledande global roll i forskning, utveckling och produktion av precisionsmediciner, med omfattande investeringar i infrastrukturer och forskningsprojekt.

Trots ett heltäckande ekosystem av stödfunktioner, och världsunika verksamheter som Testa Center och DDD-plattformen vid SciLifeLab, finns svårigheter i att effektivt utveckla biologiska projekt från forskning till färdig produkt, främst på grund av en lång och komplex process. Erfarenheter från samarbete i biologiska läkemedelsprojekt har belyst viktiga gap i stödsystemet som behöver åtgärdas och detta ligger till grund för BRIDGE Sweden.

Unik kombination av affärsutveckling och teknisk utveckling
– BRIDGE-projektets kombination av forskningsinfrastruktur och innovationsstöd, där vi synkar affärsutveckling och teknisk utveckling inom en och samma plattform, är så vitt vi kunnat finna, helt unik, säger Alexandra Patriksson, Science Relations Manager på Testa Center, som etablerades 2018 med stöd från Vinnova .

BRIDGE, som sträcker sig t.o.m. 2026 och stöttas av SweLife genom Vinnova, ska skapa en utvecklingsplattform från identifiering av läkemedelskandidater till produktion.

Intresset och behovet för de tjänster som den nya plattformen kommer att erbjuda är stort bland nordiska aktörer inom såväl akademi som näringsliv.

Stärka Sverige och locka utländska bolag
Enligt Alexandra har BRIDGE-projektet potential att ge svenska forskare en unik konkurrenskraft för att driva framgångsrik läkemedelsutveckling inom biologiska läkemedel och precisionsmedicin.

– Målet är att stärka Sveriges position på internationell nivå, och att locka utländska småbolag till Sverige för att bedriva utveckling och senare produktion, säger Alexandra.

BRIDGE Sweden bygger vidare på Vinnovaprojektet InnoPharma, som kopplade ihop DDD-plattformen på SciLifeLab med de universitetsnära innovationssystemen. Genom BRIDGE inkluderas dessutom Life science-inkubatorer, STUNS, stamcellscentrum och pre-GMP enheten vid Lunds universitet samt Testa Center.

– Vi ska inte bygga några nya organisationer utan bara tydligare länka ihop befintliga forskningsinfrastrukturer och det regionala innovationsstödet för att täcka processrelaterade gap. Vägen från forskning till kommersialisering är i dag ganska svårnavigerad och fragmenterad, vi vill skapa en upptrampad stig att gå på, säger Alexandra.

Stabila cell-linjer en nyckelfråga
En avgörande del i projektet är att överbrygga det tekniska gap som i dag finns mellan DDD-plattformen på SciLifeLab och Testa Center.

– Mycket pengar ska gå till utveckling av nya kapabiliteter av cell-linjer på DDD-plattformen, konstaterar Alexandra Patriksson.

Per Arvidsson, Platform Director på SciLifeLab:

– Det har varit en lucka mellan DDD-plattformen och Testa Center som lösts Ad Hoc, vi har fått uppfinna hjulet varje gång och det vill vi komma ifrån. Målet är att få en kontinuitet i värdekedjan och utveckla stabila cell-linjer för uppskalning hos oss så att vi säkerställer att projekten kan gå vidare till GMP, kliniska studier och tillverkning. Detta kommer även att sänka tröskeln för investeringar i projekten, säger han.

Finns till för hela Sverige
Den nya plattformen stödjer startups, SMF och akademiska projekt och arbetssättet som ska utvecklas inom BRIDGE Sweden ska verifieras med case-projekt från universitet och småbolag.

BRIDGE vill också visa vägen framåt för de som är klara hos DDD och Testa Center och skapa broar till stödfunktioner och strukturer som läkemedelsprojekten behöver i nästa skede, bland annat genom ett nätverk för kunskapsdelning och mentorskap som STUNS ansvarar för.

– Vi vill inte bara släppa projekten utan vi vill hjälpa till att peka på nästa steg och vad som kommer härnäst. Vi vill också betona att både DDD-plattformen och Testa Center finns till för hela Sverige, betonar Alexandra Patriksson.

FAKTA / PARTER I PROJEKTET

Testa Center (Projektkoordinator): Nationell “open access” laboratorie- och produktionsmiljö för akademiker och företag som vill verifiera och utveckla sin biologiska process mot storskalig produktion.
SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform (DDD): Nationell forskningsinfrastruktur. Erbjuder “state-of-the-art" teknologi och expertis inom läkemedelsutveckling, av småmolekyler, biologiska läkemedel, terapeutiska oligonukleotider och nya modaliteter, från idé till preklinisk fas.
Stamcellscentrum & pre-GMP Lunds universitet (LU): Bedriver forskning inom cell-, vävnads- och genterapi och stödjer forskare med pre-GMP-tjänster för att realisera vägen från forskningsresultat till patient. Enheterna jobbar även tätt med ATMP-centrum (SUS) som är en nod för Region Skånes arbete med ATMP-behandlingar.
STUNS: Stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Jobbar för samskapande i gränslandet mellan universitet, näringsliv och samhälle för att skapa nya möjligheter.
ALIS (Association of Life Science Incubators): En nationell plattform som samlar nio regionala life science-inkubatorer; GU Ventures, KI Innovations, Lead, Medeon, Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator, STING, Umeå Biotech Incubator och Uppsala Innovation Center. Uppdraget är att stödja och vägleda start-ups och forskargrupper med kompetensutveckling, affärsutveckling, coaching och tillgång till nationellt och internationellt privatkapital.

För mer info, vänligen kontakta:
Alexandra Patriksson,
Science Relations Manager, Testa Center
Tel: 0046-76-136 47 22
Email: alexandra.patriksson@cytiva.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige